9.02.2008

AÇ BİR KEÇİ SİZİN "TAŞLA ÖLDÜRME (RECM) AYETİNİ" NE ZAMAN YEDİ?


5
AÇ BİR KEÇİ SİZİN "TAŞLA ÖLDÜRME (RECM) AYETİNİ" NE ZAMAN YEDİ?

Allah, detaylı olan Kitabında, zinanın cezası olarak yüz celde cezasını öngürür. Arapça "celde" kelimesi, sadece deriyi incitecek bir değnek anlamına gelir. Bu ceza için Arapçadaki "asa", "minsee" gibi kelimelerin kullanılmayışı dikkat çekicidir. Bu cezanın açıklandığı 24 üncü surenin ilk ayetleri okunduğunda bu cezanın amacının, suçluyu yaralamak ve canını acıtmaktan çok, toplum önünde teşhir etmek olduğu anlaşılır.
Zinayı işleyenler ister evli ister bekar olsun, ister zengin ister fakir olsun, ister erkek ister kadın olsun, dört tanıkla suçları kanıtlanan özgür kişilerin cezası toplum önünde sembolik yüz değnek cezasıdır (24:4). Bu, kelime sıkıntısı çekmeyen (31:27), en iyi yasa koyucu (5:50), unutkan olmayan (19:64) ve Kuran'ı detaylandıran (11:1) Allah'ın yasasıdır. Kuran'dan başka hüküm kaynağı arayan, peygambere karşı gelmiş olur (6:114).
Rabbimiz, Detaylı, Tamam, Açık, ve Hidayet Rehberi olan kitabında, zina eden kadın ve erkeğin yüz değnekle cezalandırılmasını emrederken, atalarımız, bu ayetin "mücmel" olduğunu iddia ederek, müşriklerin ve yahudilerin adeti olan taşla öldürme cezasını dinimize sokmuşlardır. Halbuki Nur suresindeki bu ayetten bir önceki ayet, alttaki hüküm ayetinin "apaçık" olduğunu belirtir. Üstelik öğüt almamızı da tenbihler. Nerede öğüt alanlar!
Şeytani teori: "Kuran'da nasih ve mensuh"
Allah'ın kitabını kapalı ve anlaşılmaz ilan ederek, her türlü suistimalin ve tahrifatın kapısını ardına kadar açanlar, bununla yetinmeyerek, Bakara Suresinin 106. ayetinde sözü edilen geçmiş mucizelerin neshini (kaldırılmasını) Kur'an ayetlerinin neshedilmesi olarak tevil ettiler. Ellerine geçirdikleri nasih-mensuh sihirli değneğiyle anlamadıkları her ayeti iptal ettiler. İşlerine gelmeyenleri, yahut uyduruk hadislerle çelişenleri, bu sihirli deynekle bir vuruşta neshettiler. Tabii ki herşeyde olduğu gibi burada da ihtilaf ettiler. Anlayış kapasitelerine göre kimisi 5 ayeti, kimisi 20 ayeti neshetti, kimisi de 50 ayeti...
Kesin olan bilgide, yani ilimde ihtilaf değil, ittifak lazım gelirken bizim ilim adamlarımız her ne hikmetse ihtilaf içinde ihtilaf çıkardılar. Öyle ki hadisler arasındaki çelişkileri çözmek için "hadis ihtilafları ilmi"(!) oluşturdular ve ne gariptir ki, bu "ilmin" prensiplerinde de ihtilaf ettiler. İhtilaf uzmanlarını, yüzyıllarca alim diye taklit edip durduk. (51:8) ("Nesih ve Mansuh" konusu üzerinde geniş bir incelememizi Türkçe Kuran Çevirilerindeki Hatalar kitabımızda bulabilirsiniz).
Kutsal keçi tarafından iptal edilen ayet!
Evet, Peygamberimizin, Maiz ve Gamidiyye adlı iki kişiyi recmederek öldürdüğünü rivayet edenler, bu rivayetin, Kur'an'ın Nur suresindeki apaçık ayetinin iptaline yetmediğini görünce "ayet" te uydurdular. Uydurdukları sözleri Kur'an'a sokamayınca da, Yunus Suresinin 100. ayetinde tanımlanan kişilerin inanabileceği bir hikaye düzdüler. Meğer, recm ile ilgili ayet peygamberimizin hayatındayken mushafta yazılıymış da, peygamberin vefatından sonra Aişe'nin odasına giren bir keçi tarafından yenmiş ve böylece nesholmuş! Bu hikayeyi, İbni Mace, Nikah 36/1944; Hanbel 5/131, 132, 183; 6/269 da bulabilirsiniz.
Peygamberin vefatından sonra, tamamlanmış bir kitabın korunmuş ayetleri nasıl olur da, keçi tarafından yenilmek suretiyle ortadan kalkar? Hadis ihtilaflarını çözme konusunda uzman olan İbni Kuteybe buna cevap olarak, "keçi mübarek bir hayvandır" der. Ve akabinde koyunun keçinin marifetlerini ve faziletlerini saymaya başlar. Hatta konuyu daha da genişleterek şunları söyler: "Ad ve Semud kavimlerini ortadan kaldıran Allah, bir ayetini keçiye yedirerek kaldıramaz mı?" Allah'ın yüce ayetlerini naletli kavimlere benzetecek kadar zeka sahibi olan bu "büyük alimin" kitabı dinî mizah konusunda bir şaheserdir.
Ömer, Halktan Korkan Bir Münafık mıydı?
Peygamberimizin recm yaptığı iftirasını uyduranlar, keçiye (bir başka rivayete göre tavuğa) yedirdikleri, "recm ayetiyle" Allah'a iftira edenler, bu ilkel yalanlarına koruma zırhları oluşturmayı da ihmal etmediler. Nitekim, sık sık devreye soktukları Ömer'e de bir iftirada bulundular. Meğer Halife Ömer şöyle demiş: "İlerde bazı kişiler çıkacak ve recm cezasını Kur'an'da bulmuyoruz diye recmi inkar edeceklerdir. İşte bu kişiler okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. Eğer halkın, 'Ömer Kur'an'a ilave ediyor' demesinden korkmasam bu recm ayetini Kur'an'a yazardım." (Buhari: 93/21; Müslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut: 41:1; İtkan: 2/34). Demek, Ömer, halktan değil de Allah'tan korkmuş olsaydı, recm ayeti, "keçinin neshettiği ayet" olarak hadis kitaplarında anılmayacaktı!
"Taşlamayı Uygulayan Sunni Maymunlar"
Bununla da yetinmeyen hadis ve sünnet alimleri, maymunların da zina eden bir maymunu yakalayarak taşladığını ve sahabelerden birisinin de bu maymun recmetme olayına katılarak maymunu öldürdüğünü rivayet etmişlerdir (Buhari 63/27). Maymunu olumsuz bir örnek olarak gösteren Kuran'ın mucizevi bir tecellisi olarak (2:65; 7:166) kendilerine maymunları örnek alan ve hatta bu örnekliği oluşturmak için maymunlara bile iftira atmaktan çekinmeyenler, elbette 2:65 ve 7:179 ayetlerine muhatap olurlar.
Yalan üstüne yalan uydurarak, Allah'a, peygamberine, Ayşe validemize ve Ömer bin Hattab'a iftira ve hakaretlerde bulunanların torunları da, birçok değerli alime iftiralarda ve yalan isnatlarda bulundu. Mesela, Sadece Kuran'a uymakla ve hadislere itibar etmemekle suçlanan ve devrindeki zalim sultanlar ve dalkavuk alimler tarafından işkencelere tabi tutulan Ebu Hanife'nin ölümünden sonra adına nisbet edilen mezhep, katkılarla şişirilerek çok farklı bir hale sokulmuştur.
Yalan Üretim Fabrikaları Ve Taklitçilik Hastalığı
İkinci Hicri yüzyılda, yüzbinlerce hadis uyduruldu. Allah'ın elçisine hadis yakıştırmanın moda haline geldiği bu yüzyılda, 6:112 ayetinde tanımlanan kişiler kitaplar yazmaya başladılar. Örneğin Buhari, kendi itirafıyla kitabına aldığı 7200 hadisi, yedi yüz bin hadisten elediğini bildirmektedir. Buhari'nin itirafına göre kendisinin topladığı hadislerin %99 'u uydurmadır. Ancak, doğru hadis diye sunduğu hadislerin yalan oranı ise bundan pek farklı değildir.
Allah, bize kör taklitçiliği değil, araştırıp, soruşturmayı, düşünüp akletmeyi emrediyor (17:36). Uydurma rivayetlerle, çelişkili iddialarla, mantıksız hurafelerle karman çorman hale sokulan bir dinin kimse tarafından anlaşılamayacağını çok iyi bilen din adamları, halkı araştırmadan ve anlamadan kendilerini taklit etmeye zorlayıp durdular. Düşünen ve araştıran insanların, yüzyıllardır ördükleri büyüleri iptal edeceğinin bilinçaltındaki korkusuyla huzursuz oldular. Bu din ne biçim bir dindir ki, tarih boyunca sadece üçbeş kişi anlamış ve onlardan bu yana ve kıyamete kadar kimse de anlayamayacaktır! Allah, bu dini ve Kur'an'ı üç beş kişiye değil tüm düşünen insanlara gönderdi. Atalara, ruhbanlara körü körüne bağlanmayı ise sürekli kötüledi (2:170; 5:104; 10:78; 17:36; 26:74; 31:21; 34:43; 43:22,23).
Anonim Şirket Dini
Geçmiş atalarımız, Kur'an'ın dışında bir sürü dini terimler ve kitaplar oluşturdular ve dini bunlara dayandırdılar. İslam dinini, Allah + Peygamber + sahabe + tabiin + mezhep müctehitleri + mezhepte müctehitler + alimler ve alimciklerden oluşan bir anonim şirketin ortaya koyduğu bir beşerî din haline dönüştürdüler. Rabbimiz, bize Muhammedi bile demezken, peygamberin kendisi ve arkadaşları Muhammedi değilken, biz, falancı filancı, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Sünni, Şii, Selefi, Vehhabi, Süleymancı, Nurcu, Nakşibendi, Kadiri... gibi fırka, mezhep ve tarikat isimleriyle kendimizi adlandırmayı marifet saydık. Alah ve elçisinin şiddetle menettiği mezhepçiliği, hizipçiliği, övdük durduk (6:159; 23:52-56). Allah'ın kendisine verdiği "müslüman" ismini yeterli gören (22: 78, 41:33) ve Kur'an'daki sıfatların dışındaki "müctehit, mukallit" gibi sıfatlara itibar göstermeyenleri sapık olarak damgaladık.
Taşlama cezası (recm) ile ilgili olarak yaptığımız bu tartışmalı girişten sonra şimdi konuyla ilgili sorularımıza gelelim:
a) Allah'ın kelamına göre zinanın cezası nedir? Sure ve ayet numarası?
b) Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Hanbel başta olmak üzere hemen hemen tüm hadis kitaplarınızın naklettiği "taşlama ayeti"ni keçi ne zaman yedi?
c) Muhammed peygamberin ölümünden sonra nasıl olur da Kuran'ın bir ayeti keçi tarafından mushaftan çıkarılır?
d) Kutsal altı hadis kitabınızın iddiasına göre, keçi tarafından Kuran'dan çıkarılan "ayet"i Halife Ömer tekrar Kuran'a sokmak istedi de halkın dedikodusundan korktuğu için buna cesaret edemedi. Hadis kitaplarına göre, Ömer, Allah'tan değil de halktan korkan bir münafık olmuş olmuyor mu?
e) 24:1,2 ve 4:25 ayetleriyle çelişen taşlayarak öldürme cezası, Kuran boyunca putperestlerin cezalandırması olarak geçmiyor mu? (11:91; 19:46; 36:18; 18:20).
f) Kutsal keçi tarafından yenilerek Kuran'dan çıkarılan "taşlama ayeti" nin yasama açısından hala yürürlükte olduğunu iddia eden mezhep görüşlerine katılıyor musunuz? Taşlama ayetinizin lafzen mensuh (söz olarak iptal edilmiş) ancak hükmen geçerli olduğuna dair deliliniz nedir?
g) Peygamberin vefatından sonra Kuran'dan çıkarıldığını iddia ettiğiniz "Eşşeyhu veşşeyhetü iza zeneya fercumuhuma elbettete" ifadesi Kur'an'ın uslubuna uygun mudur, değil midir?
h) "Şeyh ve şeyhe" kelimeleri Arapçada ihtiyar kadın ve erkek anlamına gelir. Nitekim Kur'an'da bu anlamda kullanılır (11:72; 12:78; 28:23; 40:67). Öyleyse "Keçi tarafından neshedilen ayet"e göre genç evliler recmedilemezler değil mi? Gençliğin yaş sınırı nedir?
i) Bir an için, sizin iddia ettiğiniz gibi Kur'an'da nasihmensuh (iptal eden - iptal edilen) ayetler olduğunu farzedelim. Yanlış tercümenize göre 2:106 ayetinde, "Benzeri veya daha hayırlısı getirilmedikçe bir ayetin neshedilemeyeceği" ifade edilmektedir. Pekala, recim ayeti neshedildiğine göre onun benzeri veya daha hayırlısı olan ayet hangisidir? Yoksa nasih-mansuh meselesini de "Kavlin muhtelif" mi yaptınız? Sadece hükmü neshedilen... Sadece lafzı neshedilen... Hem hükmü hem lafzı neshedilen.... olarak akla gelebilen envai çeşit nasih-mensuh değnekleri icat ettiniz. Keçiye yedirdiğiniz ayeti lafzen mensuh kabul ediyorsunuz. Peki onun yerine benzeri ve daha iyisi olarak lafzen getirilen ayet hangisidir?
j) Size göre hükmü neshedilen ayetler bile Kur'an'da korunmuşken peki neden, böyle önemli bir hüküm sürdüğü halde ayet ortadan kaldırılıyor?
k) Saçma sapan hikayeler rivayet eden Buhari'yi izleyerek neden maymunlara iftira ediyorsunuz?
l) Kuran'da kaç ayet neshedilmiştir? İptal edilen ayetlerin sayısında ittifak halinde misiniz? Şu ayetler üzerinde hiç düşündünüz mü: 4:82; 15:90-99; 2:85 ?

1 yorum:

Gokhan dedi ki...

Hay, Allah razı olsun! Böyle bir vahşeti, peygamberine yakıştıran adamınki nasıl bir müslümanlıktır? Bu din kimlerin eline düşmüş?